logowalkaide

Funkční elektrická stimulace 

Při funkční elektrické stimulaci (FES) je nahrazován stah volní stahem vyvolaným elektricky. Historicky byl tento princip poprvé zaveden u peroneální stimulace a dodnes se zde také nejčastěji používá.

U pacientů s poškozením centrálního motoneuronu (centrální paréze např. po CMP, ROS, dětské mozkové obrně či úrazech mozku nebo krční míchy) bývá oslabena anterolaterální skupina na bérci, což vede k poklesu chodidla během švihové fáze kroku a následně k zakopávání či cirkumdukci.

Elektrostimulátor, umístěný pod kolenem pacienta, stimuluje pomocí impulzů vysílaných dvěma elektrodami. Řadou impulzů se vyvolá podráždění n. peroneus a následný tetanický stah m. tibialis anterior a dalších svalů anterolaterální skupiny na bérci. Dojde k dorzální flexi a everzi chodidla a následnému zlepšení chůze. FES také ovlivňuje aferentní vlákna periferního nervu a tak dochází k facilitaci a přechodně lepšímu volnímu ovládání utlumených svalů.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

doc. Mudr. Jiří Votava, CSc., Rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě, Neurologie pro praxi, 2001;4,184-9